Region 11 Medical Journal-วารสารวิชาการแพทย์เขต 11

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ

                 มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม