Maharat Nakhon Ratchasima Hospital Medical Bulletin- เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นวารสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางการแพทย์และศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการแพทย์ ยินดีรับพิจารณา นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และงานวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 

ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการเวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เนื้อหาที่จะส่งลงพิมพ์ในวารสาร ถ้าเป็นภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย

พิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับทุก 4 เดือน คือมกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม


Journal Homepage Image