วารสารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร