๋Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin-ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์