Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office - วารสารวิชารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม