SAWANPRACHARAK MEDICAL JOURNAL - สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร

วัตถุประสงค์ : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ 

                 เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

กำหนดการออก : ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี)

  ISSN 1686-3526 (Print) และ ISSN 2630-0419 (Online)

 


Journal Homepage Image

Announcements

 

กองบรรณาธิการ

 

แพทย์หญิงชนิญญา  พัฒนศักดิ์ภิญโญ (บรรณาธิการ)

นายแพทย์อภิชาต  วิสิทธิ์วงษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                        

แพทย์หญิงมนทกานติ์  โอประเสริฐสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์โชติ  ภาวศุทธิกุล  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                            

นายแพทย์บริรักษ์  เจริญศิลป์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                       

แพทย์หญิงอรวรรณ  โรจนนิรันดร์กิจ  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์           

นายแพทย์สุพล  บงกชมาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                              

แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                   

นายแพทย์ศุภเดช  เรืองชัยเสรี  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                          

ดร.สุพัตรา  อยู่สุข  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                               

จันทนี  ฉัตรวิริยาวงศ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                                  

กิตติพร  ตรีรัตนพงษ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                                  

ศุภชัย  เรืองชัยเสรีพงษ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ณัทธนพร  กลิ่นเกลา  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 
Posted: 2018-01-22
 
More Announcements...