Thai Journal of Nursing (TJN) - วารสารพยาบาล

 

วารสารพยาบาล 

Frequency: every three months

Language: Thai

ISSN 0125-0078


Journal Homepage Image

Announcements

 

วัตถุประสงค์และคำแนนะนำการเตรียมต้นฉบับ

 

วัตถุประสงค์ ของการจัดทำวารสาร                                          

  1. เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

   2.   เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

   3.   เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล

 

Objectives

    

  1. To disseminate knowledge about nursing and midwifery, including new knowledge about related health issues.
  2. To serve as an exchange for sharing knowledge, opinions, and experiences related  to the nursing profession.
  3. To foster good intra-professional relationships among nurses as well as to foster a positive  image of nursing profession.

  

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับลงพิมพ์ในวารสารพยาบาล

 

กองบรรณาธิการขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และผู้สนใจส่งงานวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล และสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาล เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ต้นฉบับพิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft word ใช้กระดาษ ขนาด A4 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า   ใช้ Font  Angsana New, Angsana UPC, Cordia New, หรือ Cordia UPC ขนาด 16

2. ระบุชื่อเรื่อง  ชื่อ -สกุล ผู้เขียนทุกคน  และคำสำคัญ (Key Words) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   เชิงอรรถในหน้าแรกระบุ คำนำหน้านาม วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน  งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ระบุชื่อปริญญาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา และทุนวิจัย (ถ้ามีป)

3. งานวิจัยให้มีเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ  ไม่เกิน120 คำ ในขั้นตอนของการวิจัย  ให้เขียนตามหัวข้อดังนี้ ความสำคัญของปัญหา คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  วิธีดำเนินการวิจัย ระบุชนิดของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย ระบุที่มา ลักษณะ ระบบการให้คะแนน และแปลผล (สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและผลการหาคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงที่สำคัญ

4. การอ้างอิงในเนื้อความระบุนามและปี และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้ระบบของ APA  ปี คศ. 2001 รายละเอียดศึกษา จาก http://www.thainurse.org หรือ http://www.apa.org /books หรือจากหนังสือ Publication Manual of the American Psychological Association.

โปรดตรวจสอบต้นฉบับดูว่า ท่านได้เขียนหัวข้อต่างๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน ใช้คำต่างๆ ถูกต้องตามพจนานุกรมไทยและอังกฤษ  รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ การใช้ภาษาเขียนและระบบการอ้างอิงในเนื้อความและท้ายเรื่องถูกต้อง

 ส่งต้นฉบับไปยัง บรรณาธิการวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  เลขที่ 21/12  

ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อฝ่ายวารสาร รับเรื่องแล้ว จะจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ผู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewer) อ่านต้นฉบับ  2 ท่านต่อเรื่อง เพื่อประเมินคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  และแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนทราบ เมื่อท่านได้แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วและส่งคืนกลับไปยังสมาคมพยาบาลฯ  บรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบให้ตรงตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล และแจ้งท่านทราบเพื่อดำเนินการปรับหากมีการแก้ไข และตอบรับเรื่องที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมลงพิมพ์ในวารสารพยาบาล ฉบับที่กำหนด และออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์ให้ท่านต่อไป

 

 
Posted: 2016-12-23
 
More Announcements...


ISSN: 0125 0078