โปรแกรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี หรือได้รับการฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด

ลักขณา เสาเวียง และคณะ

Abstract


การดูแลช่องปากให้สะอาดชุ่มชื้นและรับประทานอาหารให้เพียงพอของผู้ป่วย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์ของการรักษามะเร็งศีรษะและคอด้วยการฉายรังสี หรือฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี หรือได้รับการฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด ที่ประยุกต์แนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกของแผนกการพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆละ 14 ราย ผู้ป่วยกลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรม จำนวน 5 ครั้ง เป็นกิจกรรมรายบุคคล 2 ครั้ง และกลุ่ม 3 ครั้ง ประกอบด้วยการสาธิต ฝึกทักษะ ใช้ตัวแบบ ใช้คำพูดชักจูงใจ กระตุ้นอารมณ์ทางบวก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้จากคู่มือ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลดี และการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหาร กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติของโรงพยาบาล รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังผลดีของการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง (P=0.000, P=0.002 ตามลำดับ) และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (P=0.001) นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหารที่ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (P=0.000) ดังนั้น สถานบริการสาธารณสุขที่มีบริบทคล้ายคลึงกันสามารถนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการฉายรังสี หรือได้รับการฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัดได้

คำสำคัญ: โปรแกรมการดูแลช่องปากและการรับประทานอาหาร การรับรู้ความสามารถตนเอง มะเร็งศีรษะและคอ การฉายรังสีร่วมกับเคมีบำบัด


Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.