ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

 

Table of Contents

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ PDF
- -

บทความวิจัย

การเรียนรู้เชิงบูรณาการระบบสุขภาพระดับอำเภอ และทีมหมอครอบครัว ในการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านคุณภาพ: สุขสำราญ ห่วงใยกัน ด้วยทีมหมอครอบครัว PDF
เนาวรัตน์ เจียรวิวัฒนวงศ์, ดาราวรรณ รองเมือง, นัสรียา สือมะ, แววตา ขอจ่วนเตี๋ย, โกมาซุม ภูผา, นิศารัตน์ สวนสัน, สุภา ริเหร่า, สินีนาฏ ใบสนิ 1-16
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมออกกำลังกายของผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา
จรรเพ็ญ ภัทรเดช 17-38
ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา PDF
ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, ปาริฉัตร อุทัยพันธ์ 39-52
ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกับสถานการณ์จำลอง และกระบวนการกลุ่มต่อความรู้ ทักษะ และความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติ การฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณ PDF
ธนกร สิริกุล, อมลวรรณ วีระธรรมโม, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน 53-69
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2558 PDF
อุดม กรมโยธา 70-84
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับทักษะชีวิต ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต PDF
กัญญ์สิริ จันทร์เจริญ, สุกันยา นัครามนตรี 85-99
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ PDF
ญนัท วอลเตอร์, โรชินี อุปรา, ประกายแก้ว ธนสุวรรณ 100-116
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา PDF
ยุวนิดา อารามรมย์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ธิดารัตน์ รัตน์ สิงห์ศรี, กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 117-131
การประเมินผลโครงการงานประจำสู่งานวิจัยของบุคลากรโรงพยาบาลสะเดา PDF
รวิพร โรจนอาชา 133-148
ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองต่อ ความสามารถในการคัดกรอง การส่งต่อ และความพึงพอใจของพยาบาล หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสงขลา PDF
ทิพรัตน์ วงศิลารัตน์ 149-164
พฤติกรรมการบริหารยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกตามหลักการบริหารยา 7 ขั้นตอน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา PDF
นวรัตน์ ไวชมพู, บูรณ์คณัส จันทรศิริพุทธ, พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน, ภาซีน่า บุญลาภ 165-178
ผลการพยาบาลอย่างมีแบบแผนเรื่องเทคนิคกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อปริมาณน้ำนม และความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดที่ทารกแรกเกิดพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยเด็กอ่อน PDF
ศิริไท พฤกษะศรี, สมทรง ศงสภาต 179-194
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระบบทางเดินปัสสาวะในห้องพักฟื้น PDF
สุพิศ สกูลคง 195-207

บทความวิชาการ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา PDF
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย์ พจนตันติ 208-222

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ

คำแนะนำการเตรียมและส่งต้นฉบับ PDF
- -