About the Journal

 

Peopleกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.(056) 219888 ต่อ 2604 Email<research.spr@gmail.com>