Vol.11 No.4 April - May 2016

 

Table of Contents

Articles

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูงฯ ปีงบประมาณ 2558 Full text in Thai
Nachanok Chokananta 3-4

editornote

บทบรรณาธิการ Full text in Thai
อัญธิกา ชัชวาลยางกูร 1

researchissue

การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ด้วยกลไกตำบลจัดการสุขภาพ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2556 – 2558 Full text in Thai
สมโภชน์ คชศิลา 13-20
ประสิทธิผลของกระบวนการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรายใหม่ โดยวิทยากรระดับอำเภอ Full text in Thai
สาโรจน์ ประพรมมา 21-27
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี Full text in Thai
ไพโรจน์ เสาะแสวง 28-36
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี Full text in Thai
เรืองศักดิ์ จันทร์ดี 37-47
ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ Full text in Thai
กัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย 48-56

academicpaper

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Full text in Thai
สาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 5-12