การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่หน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น : สนทนากลุ่ม

ศิริิกร โพธิ์ิ์ศรี, เยาวลัักษณ์ หาญวชิพงศ์, การุณย์ หงส์กา, ศรีนวล มาตย์สมบัติ

Abstract


Abstract

Self Care of Diabetic patients in Out Patient Department Khon Kaen Hospital : Focus Group

Sirikor Pothsri Yaovaluck Hanvachiraphong Kharaon Hongka Srinuan Matsombat

Self care of diabetic patients in out patient department Khon Kaen HospitaI. A focus group model the objective of this research was to study self care behavior of diabetic patients and effects of selective factors on self care behavior of diabetes mellitus patients in out patient department Khon Kaen hospital. Sample were purposive random sampling. selection were done according to criterion. Focus group was the method, applicd to 2 groups of 12 diabetic patients. Researcher was the group moderator encouraged group discussion follow guideline constructed by researcher. Guideline were validated by expertics and practicable were tested be for actual used. Data obtained from group disussion were noted and tape recorded.


Full Text:

FULL TEXT IN THAI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Khon Kaen Medical Journal ISSN : 0125-7501

Journal Contact