การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด Laparoscopic Cholecystectomy

จุรีพร บวรผดุงกิตติ

Abstract


บทนํา

การรักษานิ่วในถุงน้ําดีที่ได้ผลเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมานาน คือการผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกทางช่องท้อง นายแพทย์ Carl Johan เป็นผู้บุกเบิกการผ่าตัด Cholecystecotmy ครั้งแรกในโลกต้ังแต่ปี ค.ศ. 1882 หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการผ่าตัด Cholecystectomy ไปท่ัวโลก โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ approach และ วิธีการผ่าตัดเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งปี ค.ศ. 1987 Phillipe Mouret สามารถเอาถุงน้ำดีออกผ่านทางกล่องส่องช้องท้องได้สําเร็จ เป็นครั้งแรกที่เมืองลีอองประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่นั้นมาศัลยแพทย์ทั่วโลกก็ตื่นตัวกับการ ผ่าตัดวิธีนี้เพียงไม่กี่ปีการทํา Laparoscopic Cholec ystectomy ก็เปลี่ยนจากการผ่าตัดเพื่อการฝึกฝนทดสอง มาเป็นการผ่าตัดมาตรฐาน สําหรับการรักษานิ่วในถุงน้ําดี ในศูนย์การแพทย์ใหญ่ๆทั่วโลก ในปัจจุบันนี้มีการ จัดหลักสูตรเพื่อการฝึกสอนอย่างเป็นทางการสําหรับศัลยแพทย์ที่สนใจอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังประยุกต์ ใช้กับการผ่าตัดชนิดอื่นๆในช่องท้องอีกด้วย

ในประเทศไทยมีการทํา Laparoscopic cholecystectomy อย่างกว้างขวางทั้งในโรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชนสําหรับโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นได้ริเริ่มทําเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2536 โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย และคณะจนถึงปัจจบุันนี้ (31 พฤษภาคม2537)ได้ทำการผ่าตัดไปทั้งสิ้นจํานวน 30 ราย

เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ําดีโดยกล่องส่องช่องท้องมีความปลอดภัยผูป่วยรู้สึกอบอุ่นไม่วิตกกังวลการให้การพยาบาลเป็นสิ่งสําคัญที่พยาบาลทุกคน ที่เกี่ยวข้องควรทราบและต้องปฏิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องทั้งระยะก่อนผ่าตัดขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลัก


Full Text:

FULL TEXT IN THAI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Khon Kaen Medical Journal ISSN : 0125-7501

Journal Contact