โครงการรณรงค์ตรวจหา-ควบคุมวัณโรคและ หนอนพยาธิ อ.สังคม จ.หนองคาย

บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์

Abstract


เรื่องย่อ

วิเคราะห์โครงการรณรงค์ตรวจหา-ควบคุมวันโรคและหนอนพยาธิ โดยใช้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานโดยใช้สถานีอนามัยที่มีกล้องจุลทรรศน์ 3 แห่งโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งใช้เวลาดําเนินการ 12 วัน ผลจากการตรวจเสมหะ 580 รายพบเชื้อรายใหม่ 7 ราย และจากการตรวจอุจจาระ 2,142 รายพบเชื้อ 853 ราย (อัตราการสูญเสียตลับเก็บเสมหะ และอจุจาระ 53%) การตรวจวัณโรคด้วยวิธีแอซิดฟาดยังคงเหมาะสมและควรให้มีการรณรงค์ปีละครั้ง โดยผู้ริเริ่มควรเป็นระดับเขตจากการพบพยาธิในชุมชนสูง ทําให้สามารถให้ยาถ่ายพยาธิในผู้ป่วยก่อนการตรวจได้ยกเว้นพยาธิใบไม้ในตับ ผลจากการวิเคราะห์ความคุมทุนในแง่เศรษฐศาสตร์และพาณิชอยู่ในระดับสูง การใช้วิธีสาธารณสุขมูลฐานในการรณรงค์มีประโยชน์อย่างยิ่ง และมีผลต่อเนื่องต่อพฤติกรรมในระยะยาว ซึ่งทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรเป็นผู้กําหนดแผนรณรงค์ในลักษณะระดมทรัพยากรในแต่ละแห่ง :ขอนแก่นเวชสาร 2531;12(1):17-22

ความเป็นมาของโครงการ

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อําเภอ (คปสอ.) สังคมได้พิจารณาจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อรณรงค์ตรวจหาและรักษาวัณโรคและหนอนพยาธิในเขตอําเภอสังคม โดยใช้สถานีอนามัยที่มีกล้องจุลทรรศน์ คือสถานีอนามัยเทพประทับ สถานีอนามัยนางิ้ว สถานีอนามัยบ้านม่วง และโรงพยาบาลสังคม เป็นจุดรณรงค์โครงการดังกล่าว นอกจากมีวัตถุประสงค์ในการตรวจหา และรักษาผู้ป่วยแล้วยังต้องการเพิ่มขีดความสามารถให้สถานีอนามัยในการวินิจฉัยวัณโรคและหนอนพยาธิและ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สาธารณสุขมูลฐานในการควบคุมโรคดังกล่าว

ข้ันตอนการดําเนินงาน

1. ก่อนหน้ารณรงค์ 1 เดือน ได้ประชุมตกลงในท่ีประชุม คปสอ. หาช่วงเวลาที่เหมาะสมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรูปแบบการประสานงานหลังจากนั้นได้จัดทําภาพโปสเตอร์กระดาษ (สกรีนที่ ร.พ สังคม) แจกทุกหมู่บ้าน (โรงพยาบาลไปติดต่อเอง และฝากเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามัยไปติดต่อเอง และฝากเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยไปติดบางส่วน) จัดทําภาพโปสเตอรโครงการ 4 ผืน ติดตามจุดรณรงค์ 4 แห่ง จัดทําใบปลิว ประชาสัมพันธ์แจกหมู่บ้านละ 20 แผ่น

2. นัดประชุม อสม. ทุกหมู่บ้านที่โรงพยาบาลสังคม อสม.มาร่วมประชุม 27 หมู่บ้านขาด 8 หมู่บ้าน ได้ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเป็นผู้ติดตาม

 


Full Text:

FULL TEXT IN THAI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Khon Kaen Medical Journal ISSN : 0125-7501

Journal Contact