Browse Author Index

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

.

.., กองนโยบายการออมและการลงทุน
.., เพทาย

P

Phrapokklao Nursing College, adminJournal
Phrapokklao Nursing College, ปลายฟ้า
Phrapokklao Nursing College, เพทาย ..

s

steckler, allan

W

Williams, Phoebe D

กนกวงศ์นุวัฒน์, ปาหนัน
กลิ่นชาติ, รัชชนก
กล่อมใจ, ธานี
กล้ายประยงค์, ปิ่นแก้ว
กษมานนท์, ชุลีพรวรรณ
กังแฮ, ปรีดา
กังใจ, วารี
กัญมาศ, นันทา
การพึ่งตน, สุปราณี
กาศอุดม, ดร.ปิ่นนเรศ
กาศอุดม, ปิ่นนเรศ
กาศอุดม, ปิ่นนเรส
กาศอุดม, อาจารย์ปิ่นนเรศ
กำธร, ลำเจียก
กิจพงษ์, วไล
กิตติสุนทโรภาศ, สุนทร
กิมบี, สุวิมล

ขลังธรรมเนียม, กมลทิพย์
ขะชาตย์, สุนทรี

คงขาว, ทัตธนนันท์
คงพันธ์, เปรมทิพย์
คมพยัคฆ์, จริยวัตร
ครองมงคล, จินตนา
ครามะคำ, ปรียา
คัมภีร์วงศ์, วันเพ็ญ
คำปัญญา, วาสนา
คำพอก, สายสุนีย์
คำอ่อน, ณรงค์
คำเพ็ง, สุนทรีย์
คำแดงยอดไตย, เย็นภัทร์
คุมขวัญ, เยาวลักษณ์

งามการ, วาสนา
งามขำ, ศรีสุดา
งาศ์ซิ้ม, สายทิพย์
งิ้วราย, จุรี

จงอ่อนกลาง, ประทุม
จรเจริญ, วราภรณ์
จองพานิช, ดลใจ
จองแก, ภัทรานิษฐ์
จันครา, จิณวัตร
จันต๊ะวงค์, นันทิดา
จันทกิจ, แสงระวี
จันทรเมธากุล, คงขวัญ
จันทร์สุวรรณ, สุพัตรา
จันทร์เพ็ญ, อรรัตน์
จันทร์แสง, สุนิสา
จันทศิลป์, ภรรวษา
จันทเพชร, รัชสุรีย์
จารุจิตร, สายใจ
จารุพงศ์, เพลินพิศ
จิตราภิรมย์, สมศักดิ์
จินดากุล, เกียรติบังอร
จินดากุล, เกีรติบังอร
จิบสมานบุญ, ประภาส
จิวาลักษณ์, อรัญญา
จุลทรัพย์, นิรันดร์
จุลพูล, ทรรพนันท์
จูภาวัง, พิทยา

ฉัตรธนะพานิช, อารยา
ฉัตรอุทัย, ผศ.ดร.มณีวรรณ
ฉายวิจิตร, สมสินธุ์
ฉายวิจิตร, สุปราณี
ฉายสุรีย์ศรี, สายใจ
ฉายาชวลิต, ลลิตา

ชยางกูร ณ อยุธยา, อนงค์
ชลปฐมพิกุลเลิศ, เพ็ญนภา
ชวลิตนิธิกุล, อุษาพร
ชัยเสนา, จิณห์จุฑา
ชั้นประเสริฐ, ศิริเพ็ญ
ชาญชัย, อรุณี
ชาญสาธิตพร, ณัฐกมล
ชาติไทย, ทัศนีย์
ชำนาญศิลป์, สายฝน
ชินอุดมพงศ์, ชณิภาดา
ชินอุดมพงศ์, สุทธิดา
ชีวานนท์, ณัชนันท์
ชื่นจิตต์, ศิริลักษณ์
ชุณหปราณ, รศ. พ.ต.ต.หญิง ดร.พวงเพ็ญ
ชุดเจือจีน, ศิริพร
ชุนหบดี, อรุณี
ชูพงษ์, ชลอ
ชูยิ่งสกุลทิพย์, นิ่มนวล

ซื่อตรง, โสระยา

ฐาสิรสวัสดิ์, ปาลีรัญญ์

ณ นคร, มรรยาท
ณิชาโชติสฤษฎ์, ไพรินทร์

ดวงจันทร์, จุไรรัตน์
ดวงใจ, อรวรรณ
ดีจะโปะ, จรัญญา

ตรีผล, สายัณห์
ตรีเดช, ชาญวิทย์
ตรีเดช, ปิยธิดา
ตฤณมัยทิพย์, จารุณี
ตันชินวงษ์, นุชนารถ
ตันตลานุกุล, สืบตระกูล
ตันตลานุกูล, สืบตระกูล
ตั้งมั่น, จินตนา
ตั้งหลักมั่นคง, กมลทิพย์
ติลการยทรัพย์, สุจิมา
ต้องทรัพย์อนันต์, สิริลักษณ์

ถวิลหา, พัสนีย์
ถำอุทก, ศันสนีย์

ทรัพย์กรานนท์, ผศ.ดร.รัชนีภรณ์
ทรัพย์ประเสริฐ, ยุวดี
ทองดี, จีราพร
ทองสัมฤทธิ์, ดารณี
ทองไชย, ประวิทย์
ทองไสย, สุนทรีภรณ์
ทักษิณ, พรทิพย์
ทัศนอนันชัย, สุภาภรณ์
ทิพยมงคลกุล, มธุรส
ทิมสุวรรณ, ดร.เบญจวรรณ
ทิมสุวรรณ, เบญจวรรณ
ท่าม่วง, จารุวรรณ์
ท่าเสม็ด, อภิสรา

ธนาโนวรรณ, นันทนา
ธรรมปรีชาไว, สมเกียรติ
ธรรมมะ, ดารารัตน์
ธรรมลิขิต, อัมพร
ธารามาศ, วรดาวดี
ธารามาศ, วรดาวดี (วันดี)
ธารามาศ, วันดี
ธิติพิทยาภรณ์, อภิชาติ
ธีรเวชเจริญชัย, สุพัฒน์
ธีรโสภณ, ปราณี

นพรุจจินดา, สุภาวดี
นรเดชานนท์, ชวนพิศ
นอกตาจั่น, รำไพ
นาคฉัตรีย์, ฉันทนา
นาจเมืองจันทร์, สุธัญญณัฐ
นาถจำนง, ทรงเสลา
นามวงษ์, ธัสมน
นามเดช, นุสรา
นารินทร์, รังสิยา
นิธิตันติวัฒน์, ปวีณภัทร
นิธิรัตน์, พรฤดี
นิยมวิทย์, กัลยพัทธ์
นิ่มสาย, วีระยุทธ
นิ้มวัฒนากุล, พรศักดิ์
นิ้มวัฒนากุล, สุชาดา
นีละสมิต, สมสกูล
น้อยคงคา, กมลพร

บรมธนรัตน์, ช่อทิพย์
บรรเทาวงษ์, พจนาถ
บรรเทิงสุข, ดร. วัฒนา
บรรเทิงสุข, วัฒนา
บริสุทธิ์, กนกวรรณ
บริสุทธิ์, มณทิพย์
บัวจันทร์, กาญจนวรรณ
บัวเจริญ, หทัยชนก
บัวเหลือง, ธันยพร
บัวเหลือง, ธันยาพร
บุญ-หลง*, ปาหนัน
บุญกว้าง, วิภาวี
บุญช่วยธนาสิทธิ์, กรัณฑรัตน์
บุญช่วยเหลือ, ปัทมา
บุญญานุรักษ์, ดร.พวงรัตน์
บุญญานุรักษ์, รศ.ดร.พวงรัตน์
บุญทา, ณัฐจรรยา
บุญธรรม, อรัญญา
บุญประดิษฐ์, อรธิรา
บุญมาก, ปรีดาวรรณ
บุญมี, พร
บุญยวรรธนะ, วิริยะ
บุญระดม, รักใจ
บุญฤทธิ์, อังสุมาลิน
บุญลือ, อรพรรณ
บุญเฉลียว, ณรงศักดิ์
บุญเชียง, วราภรณ์
บ้านเนิน, อโณทัย

ประจงกิจ, คนึงนิตย์
ประชาศรัยสรเดช, กิตติพร
ประทุม, ลลนา
ประเสริฐชัย, อารยา
ประเสริฐศรี, นุสรา
ปรากฎผล, ปัฐยาวัชร
ปรางเสาวภา, กานต์คณิณ
ปริยทฤฆ, ปนัดดา
ปลดเปลื้อง, อัญญา
ปวฑฺฒโน, พระปลัดสัญชัย
ปัญญาธร, กาญจนา
ปัญญาใส, กรฐณธัช
ปัญญเจริญ, สมชาย
ปัทมสุทธิกุล, นวนันท์
ป้องเจริญ, จรูญลักษณ์

ผลจิตต์, สาคร
ผลพฤกษา, ปัญญา
ผาทอง, วราภรณ์
ผาสุข, ทัชวรรณ
ผูกพันธ์, ศิริวรรณ

ฝักใฝ่พวก, เอกบุญ

พงศ์จตุรวิทย์, ยุนี
พงษ์ศักดิ์, สุพรัตรา
พงษ์สิทธิถาวร, คณึงนิตย์
พงษ์สิทธิถาวร, คนึงนิตย์
พรพรหมโชติ, ชวนพิศ
พรหมบัวศรี, เพลินตา
พร้อมดิษฐ์, บัญชา
พร้อมเพราะ, สาคร
พฤกษาชาติ, ชนินทร
พลสังข์, สร้อยสุวรรณ
พลอยแหวน, สมิทธิ์
พวงผกา, อรัญญา
พักตร์ฉวี, รุจิรา
พันธุโยธี, ดวงเดือน
พันธุ์ไชยา, จริยา
พันธ์งาม, นิตยา
พานทอง, วิราวัณย์
พานิชกุล, กุลธิดา
พาสนาโสภณ, ภโวทัย
พาสนาโสภณ, ไกรเลิศ
พาหุวัฒนกร, วรรณา
พิพัฒน์ธนวงศ์, วรรณภา
พิศุทธ์อาภรณ์, อภิรักษ์
พิสัยพันธุ์, เพ็ญนภา
พิเชียรเสถียร, วิลาวัณย์
พืชพันธ์ไพศาล, ชวนชม
พุ่มพวง, สุพัตรา
พูลประสาท, นภคกร

ฟองเกิด, สุริยา

ภคพงศ์, โยทะกา
ภัทรรังสรรค์, กุลภาภร
ภาคเจริญ, พัชรี
ภาระโข, พัชรี
ภิบาลวงษ์, วิภารัตน์
ภุมรินทร์, รัตนาภรณ์
ภูบุญเอิบ, จันทร์จิรา
ภูมิพื้นผล, พิสิทธิ์
ภูเจริญ, พิชามญชุ์
ภูเมฆ, สุภัสสรา

มณีวงษ์, จันทร์ฉาย
มณีศรีวงศ์กูล, วันทนา
มณีโชติ, สุวิมล
มลิลา, อมรา
มหาพรหม, ทิวา
มะนาวหวาน, บุหงา
มังคะมณี, ศริณธร
มั่งคั่ง, วาสนา
มาสิงบุญ, เขมารดี
มาอุ่น, เรณุมาศ
มีบุญมาก, เยาวลักษณ์
มีสรรพวงศ์, พุฒตาล
มีสุข, ณัฐพร
มุทธากาญจน์, ชูเกียรติ
มุลเมืองแสน, จิราภรณ์
มโนรัตน์, ประภาพร

ยาใจ, สมจิต
ยี่เขียน, ชื่นฤทัย
ยืนยง, สินีพร
ยุทธวิสุทธิ, ทรงศิริ
ยุทธวิสุทธิ, โศภิณศิริ
ยุทธวิสุทธิ, โศภิณสิริ
ยูนิพันธ์, ดร.จินตนา

รวมวงษ์, นิศารัตน์
รองเมือง, ดาราวรรณ
รอดจากภัย, ยุวดี
รอส, ผศ.ดร.รัชนีวรรณ
รักยิ่งเจริญ, กรรณิกา
รักวงศ์ประยูร, ณฐวรรณ
รัชนกุล, ปรีย์กมล
รัตตานนท์, สมเสริฐ
รัตนปรีดากุล, จันทรมาศ
รัตนวาร, วารุณี
รัตนวิจิตร, อาภรณ์
รัตนาธรรม, ฉัตรทิพย์
รัตนาธรรม, เจริญพิศ
รัตนานนท์, ดร.นิภาวรรณ
รัตนานนท์, นิภาวรรณ
รัตนานนท์, สมเสริฐ
ราชนิยม, สุมาลี
ราศิริ, สมตระกูล
รุ่งรัตน์, พจนา
รุ่งเนย, นงณภัทร
รุ่งเรือง, คมวัฒน์

ฤิทธ์สวัสดิ์, จิณห์จุฑา

ลอยศักดิ์, บุษยารัตน์
ลาวัง, วรรณรัตน์
ลิลา, ดร.สมศักดิ์
ลิ้มประไพพงษ์, ทิพวรรณ
ลี้ศิริวัฒนกุล, ทัศนา
ลี้ศิริวัฒนกุล, โสภา
ลือชาชาญวิทย์, สมทรง
ลูกอินทร์, จักรกฤษณ์
ลูกอินทร์, เพ็ญพักตร์
ล้อสกุลทอง, กรวรา

วงค์สารี, ชัชวาล
วงศ์ทองดี, ศิรภัสสรศ์
วงศ์ปรากฏ, สริษา
วงศ์สละ, อาภิสรา
วงษ์ดี, นิรมล
วงษ์นาม, ไพรัตน์
วงษ์ประเสริฐ, พัชรนันท์
วรรณดี, เพ็ญรุ่ง
วรรณเชฐอิสรา, กมลอินทร์
วรรณโชติ, จริยาพร
วสนาท, พาณี
วสุธาดา, คัทลิยา
วัจนสุนทร, ดร.เฉลิมวงษ์
วัชรสินธุ์, จินตนา
วัชรอาสน์, จุไรรัตน์
วัฒนชีพ, ประภา
วัฒนชีพ, เครือทิพย์
วัฒนศาสตร์, ทองใหญ่
วัฒนสมบูรณ์, ภรณี
วัฒนะ, ชดช้อย
วัฒนเสรีกุล, กรพัตร์
วัดไธสง, อาคม
วันทนียกุล, ฐานิดาวัลคุ์
วานิชเจริญธรรม, พิสมัย
วิชกูล, เพ็ญนภา
วิฑูธีรศานต์, วิรยา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, NEPAL *
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, คำแนะนำ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ทิพย์ธารา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, รวมเนื้อหาวารสารทั้งเล่ม
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, ลูกโป่ง
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, สารบัญ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, อิงบุญ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่3 รุ่นที่39, นักศึกษาพยาบาล
วิวัฒน์คุณูปการ, ศรีนวล
วิวัฒน์พนชาติ, ประเสริฐ
วิวัฒน์พนชาติ, สุวรรณา
วิศพรรณ์, ยุพเยาว์
วิศพรรณ์, ยุพเยาว์ วิศพรรณ์
วิสุทธาจารย์, มยุรี
วิสุทธิรัตน์, พินัย
วิเชียรฉาย, วรรณวิมล
วิเชียรประภา, อารีรัตน์
วีรวัฒโนดม, นิจวรรณ
วุฒิศักดิ์ไพศาล, สุดารัตน์

ศนีบุตร, ธนพร
ศรีจันทร์, กุมารี
ศรีท่าไฮ, จีราภา
ศรีพิทักษ์, ศิริธิดา
ศรีมรกต, ผ่องศรี
ศรีมหันต์, กัลยา
ศรีละมัย, ณัฐนิชา
ศรีวิชัย, เปรมฤดี
ศรีวิลัย, วรรณี
ศรีศุภลักษณ์, สุธีรัตน์
ศรีสังวรณ์, ศิริศักดิ์
ศรีหาภาค, ศิราณี
ศรไชย, โสมภัทร
ศิรถิรกุล, ลักขณา
ศิริ, สุคนธา
ศิริศุภลักษณ์, พิริยลักษณ์
ศิริไล, ร.ศ.สิวลี
ศุจิจันทรรัตน์, นาตยา
ศุภกิจเจริญ, จงรักษ์

สนองญาติ, จารุวรรณ
สมกำลัง, พัชนี
สมจิตต์, สมพิศ
สมจิตต์, สลิลรัตน์
สมบัติบูรณ์, จิตติยา
สมพีร์วงศ์, ประภาพรรณ
สมิตานนท์, รณิดา
สรรเสริญ, รัชนี
สระทอง, ผุสดี
สวัสดิ์ศรี, ปรียาภรณ์
สวัสดิ์ศร๊, ปรียาภรณ์
สว่างวัฒนเศรษฐ์, อรพิน
สอนสี, สุกัญญา
สังสะนะ, อัจฉราณี
สัตยารมณ์, ชาคริต
สัตยาวิวัฒน์, วรรณี
สารการ, กชพงศ์
สาและ, มาฮัมมัดสาฮีดัน
สำราญจิตต์, มาลัย
สำเภาทอง, เกษร
สิกขาพันธ์, สุภาพ
สิงหเสม, ประไพพิศ
สิงห์สาธร, ดารินทร์
สิทธิบุศย์, สมพร
สิทธิพงศ์สกุล, สุมณฑา
สิทธิเวช, มานัส
สิทธิเวช, รัชชนก
สินซื่อสัตย์กุล, สุนันท์
สินทรัพย์, นิพพาภัทร์
สิมมะลี, กุลธิดา
สีขาม, ภัคฐากัญญ์
สีดา, รัชนี
สีทานนท์, ทองสวย
สีลาวุธ, จรัสศรี
สีสว่าง, จันทร์จิรา
สีเผือก, สุภาวดี
สุขรัตน์อมรกุล, จันทนา
สุขสวัสดิ์เสรีกุล, สุชาดา
สุขส่ง, วันเพ็ญ
สุขอดิศัย, พรทิพย์
สุขอนันต์, ธาริน
สุดวิไล, ศุภนิตย์
สุทธิธาทิพย์, ดร.สุรินทร์
สุธาโร, สุภาพรรณ
สุนทรไชย, ผศ.ปรศนา
สุพรรณไพบูลย์, สุเรชา
สุภานันท์, ธิดารัตน์
สุรกิจ, จุมพล
สุริยะ, ณัฐวุฒิ
สุริยะไชย, พรนภา
สุวรรณ, ณัฐวรรณ
สุวรรณกูฏ, ประภาพร
สุวรรณตรี, ชาลินี
สุวรรณผ่อง, นวรัตน์
สุวรรณรูป, นันทวัน
สุวรรณวัฒน์, สรันยา
สุวรรณหิตาธร, กนกรัตน์
สุวรรณเวลา, โสภิต
สุวรรณแสง, นครินทร์
สุวรวัฒนกุล, วารุณี
สุเจตน์จิตต์, วีระ
ส่องสว่างธรรม, มงคล

หลวงพิทักษ์, วาสนา
หลิมเจริญ, ศักดิ์นรินทร์
หาญผล, นพวรรณ
หาญสิทธิพร, เกรียงศักดิ์
หาดแก้ว, นริชชญา
หิญชีระนันท์, สมพันธ์
หิมานันโต, ศุภรา
ห่วงมาก, พนมพร

อติวิทยาภรณ์, จรัส
อนันต์, กมลณิชา
อนันต์, สุธีรัตน์
อนุศาสนรักษ์, สุชีรา
อภิญญาลังกร, ฆนรส
อภิบาลศรี, ชุติมา
อมรโรจน์วรวุฒิ, วัชรี
อยู่สำราญ, ฉวีวรรณ
อยู่สุข, แพรศิริ
อยู่เกษม, ศราวุธ
อรรฆยจินดา, เปรมปรีดิ์
อริยานนท์, วิภาวรรณ
อร่ามศิลป์, ราตรี
อักษรพรหม, อำไพรัตน์
อัศวินใจเพ็ชร์, พิมพ์ศิริ
อัศวโกสินชัย, สกุลรัตน์
อัสวโกสินชัย, สกุลรัตน์
อาชาพิทักษ์, อมรตา
อามพัฒน์, จันทร์เพ็ญ
อารยะศิลปธร, นาฎนภา
อาษา, ภารดี
อาหมัด, เนาวรัตน์
อาแว, สุวรรณา
อำพนธ์, กรรณิกา
อินทนา, จิริยา
อิสโร, สิริวิท
อิ่มน้ำขาว, วีระชัย
อิ่มน้ำขาว, ศิราณี
อึ้งปัญสัตวงศ์, สุพรรณี
อึ้งวัฒนา, ศิวพร
อุดมทรัพย์, วรางคณา
อุปรา, โรชินี
อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์, ลดาวัลย์
อูปป้อ, วาสนา

เกตุพร, โสภิศ
เกศพิชญวัฒนา, จิราพร
เกิดกุล, พัธยา
เขตต์สาคร, บุญเอิบ
เขษมโอภาส, เดือนทิพย์
เขียวชะอ่ำ, รุ่งนภา
เขียวมรกต, ภูมิบดี
เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, พูลสุข
เจริญจิตต์, จุรีรัตน์
เจริญภูมิ, ศรีเพ็ญ
เจริญสัตย์ศิริ, รสสุคนธ์
เจริญสุข, กรรณิการ์
เจริญสุข, สุโท
เจียระพงษ์, สมใจ
เฉลิมกิตติชัย, ศุภกิจ
เฉลิมกุล, นิตยา
เฉลิมพรพงศ์, นภาพร
เฉียบแหลม, ศรีสกุล
เชาว์เพชรไพโรจน์, นพรัตน์
เชื้อวงษ์, ปณัชญา
เดชะคุปต์, จิตตินันท์
เดชาวุธ, ลลิตา
เดียวอิศเรศ, วรรณี
เตชะไตรศักดิ์, นพ.กิตติรัตน์
เติมศิริกุลชัย, ลักขณา
เตือนราษฎร์, วิลาวัณย์
เตือนราษฎร์, สุกิจ
เทียนชัยทัศน์, ชุติมา
เนตร์กระจ่าง, ชญาดา
เนียมกัน, สุมิตรา
เนียมหอม, พิมลพรรณ
เนียมอ่ำ, เผด็จชัย
เปียซื่อ, นพวรรณ
เปียอยู่, ณิชกมล
เปี้ยวนาลาว, สุพรรณี
เผ่ากัณหา, วีรวรรณ
เพชราภิรัชต์, ไพเราะ
เพทายประกายเพชร, ขวัญใจ
เพิ่มศิริวาณิชย์, วุฒิชัย
เมฆกมล, ขนิษฐา
เมฆลอย, เฉลิมพรรณ์
เมืองช้าง, ยุคนธ์
เมืองพิล, สมจิตร
เม่งอำพัน, ยุภาพร
เย็นสุข, กรรณิกา
เรืองธรรม, จรีย์
เลื่อมใส, สุพรรณ
เล็กวงษ์, เสาวภา
เล็กสวัสดิ์, นันทา
เล็กอุทัย, เสวาลักษณ์
เวชสุข, สุขสบาย
เสาวรส, จันทรมาศ
เหมชะญาติ, มัณฑนา
เหมือนชู, สุภาพ
เหลืองโสมนภา, ยศพล
เหลืองโสมนภา, สมบัติ
เหลืองโสมนภา, สิริรัตน์
เอมะนาวิน, พัชนี
เอวสุข, สุปรานี
เอี่ยวสีหยก, บุศริน

แก้วบุดดี, สุพจน์
แก้วพรม, เชษฐา
แก้ววรรณรัตน์, อภิวันท์
แก้วแดง, คณิสร
แก้วแดง, ประดับ
แจ่มแสงทอง, อัญชณา
แถวเพีย, ศุภวดี
แร่ทอง, ปริญญา
แสงผัด, วรพงศ์
แสนฉลาด, เสาวลักษณ์
แสนปลื้ม, กฤษณา

โกเนตรสุวรรณ, อรวรรณ
โคคา, นงนุช
โคตรพัฒน์, เรณุวัฒน์
โชติกะ, ปลื้มจิต
โชสิวสกุล, พรเพ็ญ
โตสิงห์, ผศ.ดร.อรพรรณ
โพธิ์ทอง, ปวิดา
โสโสม, บุญสืบ
โหวธีระกุล, นพพร
โอสถรัตน์, งามภา

ใจกล้า, นันทวัน
ใจจันทร์, มัตติกา
ใจดี, บุศบา
ใจมั่น, บุปผา
ใจเตี้ย, สามารถ

ไชยประสิทธิ์, กรรณภา
ไชยมงคล, นุจรี
ไชยวุฒิ, ปรียสลิล
ไชยสังข์, พัชราภัณฑ์
ไทยพงษ์, ดุษฎี
ไทยศรีวงศ์, เกศรินทร์
ไวยสุระสิงห์, ลัดดาวัลย์

    


ISSN: 0858-110x