Vol 28, No 1 (2017)

 

Vol.28 No.1 January-June 2017

Table of Contents

ปกนอก FULLTEXT IN THAI
 
ปกใน FULLTEXT IN THAI
 
สารบัญ FULLTEXT IN THAI
 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ FULLTEXT IN THAI
 
บรรณาธิการแถลง FULLTEXT IN THAI
 

Original article (รายงานการวิจัย)

ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการอยู่ในท่าศีรษะสูงของมารดาในระยะที่หนึ่งของการคลอด FULLTEXT IN THAI
ปราณี ธีรโสภณ, สมจิตร เมืองพิล, สมสกูล นีละสมิต, สุธัญญณัฐ นาจเมืองจันทร์, อารยา ฉัตรธนะพานิช, เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร
การศึกษาสมรรถนะและทักษะการจัดการรายกรณีของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง FULLTEXT IN THAI
ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
ผลของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี FULLTEXT IN THAI
ดารณี ทองสัมฤทธิ์, กนกวรรณ บริสุทธิ์, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง FULLTEXT IN THAI
นาฎนภา อารยะศิลปธร, พัชนี สมกำลัง, จรัสศรี สีลาวุธ, จันทร์จิรา ภูบุญเอิบ, จิราภรณ์ มุลเมืองแสน
การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง FULLTEXT IN THAI
กรฐณธัช ปัญญาใส, พิชามญชุ์ ภูเจริญ, ณิชกมล เปียอยู่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี * FULLTEXT IN THAI
นันทิดา จันต๊ะวงค์, ปิยธิดา ตรีเดช, สุคนธา ศิริ, ชาญวิทย์ ตรีเดช
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี FULLTEXT IN THAI
คัทลิยา วสุธาดา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน FULLTEXT IN THAI
สุกัญญา สอนสี, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

Article review (บทความวิชาการ)

โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ: เพชฌฆาตเงียบที่ควรตระหนัก FULLTEXT IN THAI
นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา, บุปผา ใจมั่น
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง FULLTEXT IN THAI
ปัฐยาวัชร ปรากฎผล
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทย ผลกระทบและแนวทางแก้ไข FULLTEXT IN THAI
ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, วรางคณา อุดมทรัพย์
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองแบบองค์รวม FULLTEXT IN THAI
รุ่งนภา เขียวชะอ่ำ, ชดช้อย วัฒนะ
การเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง FULLTEXT IN THAI
สุภาพ เหมือนชู, ปณัชญา เชื้อวงษ์
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหืดกำเริบเฉียบพลัน FULLTEXT IN THAI
กัลยพัทธ์ นิยมวิทย์

Special article (บทความพิเศษ)

พี่น้อง FULLTEXT IN THAI
อภิสรา ท่าเสม็ด, สุภาวดี สีเผือก
คำแนะนำ FULLTEXT IN THAI
 
รวมเนื้อหาวารสารทั้งเล่ม FULLTEXT IN THAI
 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 0858-110x