ความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

อรุณี ชุนหบดี, ธิดารัตน์ สุภานันท์, โรชินี อุปรา, สุนทรีภรณ์ ทองไสย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความพิการ (Rankin scale) อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนเมษายน 2552 จำนวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบวัดภาวะความเครียดของผู้ดูแล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 และแบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ดูแล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82 มีอายุเฉลี่ย 51.78 ปี มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสและบุตร มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 32 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72 ส่วนใหญ่มีกิจกรรมผ่อนคลายหรืองานอดิเรกยามว่างจากงานประจำคือ ทำงานบ้าน ไม่เคยมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ไม่มีภาระการให้การดูแลผู้อื่นที่นอกเหนือจากผู้ป่วย

คิดเป็นร้อยละ 90 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 13,760.87 บาท โดยความเพียงพอของรายได้ต่อเดือนพบว่าเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 42 และไม่มีปัญหาสุขภาพ และพบว่าผู้ดูแลมีคะแนนความเครียดเฉลี่ย 7.54 และมีความเครียดอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 58 โดยมีความเครียดเรื่องการดูแลผู้ป่วยทำให้คนในครอบครัวต้องปรับตัว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงาน หรือกิจวัตรประจำวัน หรือทำให้ไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว รองลงมาคือ ความเครียดเรื่องต้องให้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้น ส่วนความต้องการของผู้ดูแลในเรื่องการดูแลในระยะแรกๆ ที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาล พบว่ายังขาดความมั่นใจในการดูแล อยากให้พยาบาลมาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้เอง เช่น การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การดูแลแผล การออกกำลังกาย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการติดตามต่อเนื่องที่โรงพยาบาล

คำสำคัญ:  ความเครียด  ความต้องการ  ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

This descriptive research was aim to study stress and needs of caregiver who providing care for stroke patients at home in Trang. There are 50 caregiver were recruited by purposive sampling for the certain period of time. Demographic information, caregiver personal data index, caregiver need interview assessment questionnaire were analysed using the percentage, mean, and standard deviation. All the questionnaires have been tested for the reliability of Cronbach’s alpha coefficient was .86.

The study results showed that majority of participants were female (82%), average age was 51.78 years with married and has children. Details of particular occupation were limited, but ‘agriculturis’ was the largest category chosen among those recorded at thirty-two percents. Seventy-two percents had completed primary school. Almost of participants had housework as a hobby and never experienced in providing care for stroke patients. The caregiver generally had to adjust their family life style to take care of the patient which diminished their personal time and affected their daily timetable at 90 percents. Averages of family income were 13,760.87 baht/month. In addition, the curtained amount was adequate for living but not reasonable for saving at forty-two percents and, no physical illness. However, we found that participants had high level of stress with an average of 7.54. These stresses were impacted to their caregiver family to adjust timing and their life style to response for the activity. Finally they do not have enough time for their privacy. Follows by stress with time management that participants would like to spend with their family. Not only that but also, participants were fell uncomfortable for the expenditure to take care of the patient especially after patient had discharged from the hospital, they lack confidence and want the assistance in any activity from the nurse or healthcare staff for a curtained activity such as changed of tube feeding, dressing, exercises, and patient transfer for continue treatment at the hospital.

Keywords :  Stress,  Needs,  Caregiver of stroke patients


Full Text:

fulltext in Thai

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.