การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จริยา พันธุ์ไชยา, ปรีย์กมล รัชนกุล

Abstract


พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระหว่างการรักษา และสามารถฟื้นหายจากโรคได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง    ในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้น โดยประยุกต์กระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามกรอบของไอโอวา ซึ่งแนวปฏิบัติทางการพยาบาลนี้พัฒนามาจากการรวบรวมงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลต่างๆ ในช่วงปีค.ศ. 2000-2009 ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย 24 สถาบัน, OVID, CINAHL, PUBMED, Science direct, Medline, Cochrane และ www.guidelines.gov. ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้งานวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับ 2 จำนวน 6 เรื่อง และระดับ 3 จำนวน 3 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะในเรื่องระยะเวลาในการให้สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นดำเนินการ 3) ขั้นดำเนินการดูแลต่อเนื่อง และ 4) ขั้นประเมินผล

นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในคลินิกวัณโรคปอด โรงพยาบาลป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ราย เป็นผู้ป่วยเพศชาย 4 ราย และเพศหญิง 1 ราย เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ผลการศึกษาพบว่าก่อนการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีพฤติกรรม   การดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 60.0 ส่วนภายหลังการใช้แนวปฏิบัติทาง  การพยาบาล พบว่ากลุ่มเป้าหมายทุกรายมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดี

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้แนะว่าแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นเป็นไปได้ที่จะช่วยให้ผู้ป่วย     วัณโรคปอดมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงควรนำไปใช้กับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับ   การรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นจนครบ 6 เดือน และควรมีการปรับปรุงคุณภาพแนวปฏิบัติทางการพยาบาลนี้อย่างต่อเนื่องโดยให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

คำสำคัญ :  แนวปฏิบัติทางการพยาบาล  การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ผู้ป่วยวัณโรคปอดระบบยาระยะสั้น

Compliance behavior of pulmonary tuberculosis patients receiving short course therapy leads to decrease complications and the disease completely cured.  This study developed a clinical nursing practice guideline (CNPG) for promoting self-care behaviors of pulmonary tuberculosis patients receiving short course therapy.  The IOWA Model of evidence-based practice to promote quality care was used as a framework of this study.  The practice guideline was developed by searching all relevant studies and related evidence from 24 institutes’ research databases, including OVID, CINAHL, PUBMED, Science direct, Medline, Cochrane, and www.guidelines.gov. Nine research studies published from 2000-2009 were selected for possible utilization and because of their merits.  Among these studies, six of them were based-on quasi-experimental design and three were based-on descriptive design.  The guideline was validated by four experts and was suggested to correct in terms of time duration for health education, multidisciplinary team, and home visit.  This CNPG contained of 4 steps for a period of two months, including Step 1: preparation; Step 2: implementing the guideline; Step 3: continuing practice of the guideline, and Step 4: evaluation. The guideline was implemented among 5 pulmonary tuberculosis patients in Pamok hospital for two months.

                        The results indicated that before using this CNPG, 60 percent of the participants had incorrect self-care behaviors, while after using the CNPG, all of them had proper self-care behaviors.  All of them had self-care at a good level.  Approximately, 80 percent of these patients recorded in the medication record for patient.  It was also found that all of them completed the regiment and reached the determined goal.

From the findings of this study, it can be concluded that this CNPG enhances self-care behaviors in terms of adhering to the short course therapy in the patients with pulmonary tuberculosis.  Therefore, such a clinical practice guideline should be used in patients with pulmonary tuberculosis receiving the       6-month regiment, as well as should be adapted to appropriate employ in each health care setting.

Keywords :  Clinical nursing practice guideline,  Health promotion behavior on self-care, Pulmonary tuberculosis patients, Short course therapy 


Full Text:

fulltext in Thai

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.