การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนด

จริยาพร วรรณโชติ

Abstract


ทารกคลอดก่อนกำหนดเป็นทารกที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคและการเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ ทารกยิ่งคลอดก่อนกำหนดมากเท่าใดก็ยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น ในแต่ละปี ทั่วโลกมีทารกที่คลอดก่อนกำหนดประมาณ 13 ล้านคน (Simmons, et al., 2010) ทารกเหล่านี้บางส่วนเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดก่อนกำหนด สำหรับในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการตายของทารกอายุ 0-28 วัน สูงกว่าทารกอายุ      29 วัน-1 ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทารกคลอดก่อนกำหนด โดยพบว่าการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของทารกไทยในช่วงแรกเกิด (ธราธิป โคละทัติ, 2552) นอกจากนี้ การคลอดก่อนกำหนดยังเป็นสาเหตุของความพิการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอีกด้วย ทารกคลอดก่อนกำหนดจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้ทารกรอดชีวิตและมีความพิการหลงเหลือน้อยที่สุด

Full Text:

fulltext in Thai

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.