Journal of Health Science - วารสารวิชาการสาธารณสุข

 

Journal of Health Science: Objectives are to support public health researches of health institutions at all levels and also to distribute their dedicated works and researches on public health.

Frequency: Every 2 months or 6 volumes per year

Free access online

Languague: Abstract in English, Text in English or Thai

ISSN: 0858-4923


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol.26 No.3 May - June 2017

Table of Contents

Contents

Contents (สารบัญ) Full Text In Thai
Wiwat Rojanapithayakorn

Introduction

Introduction (วารสารวิชาการสาธารณสุข) Full Text In Thai
Wiwat Rojanapithayakorn

Editorial Board

Inside Front Cover (คณะกรรมการวารสารวิชาการสาธารณสุข) Full Text In Thai
Wiwat Rojanapithayakorn 1

Editorial

Editorial (บทบรรณาธิการ) Full Text In Thai
Wiwat Rojanapithayakorn 469-471

Statistic Corner

Ethical Review of Sample Size (การทบทวนขนาดตัวอย่างในการรับรองจริยธรรม) Full Text In Thai
Aroon Chirawatkul 472-473

Original Article

Model Development of Health Risk Prevention for Informal Workers among Dressmaker Group in Nong Roae District, Khon Kaen Province (การพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสียงจากการทํางาน ของแรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้า อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น) Full Text In Thai
Kammala Wattanayingcharoenchai, Dusadee Ayuwat 474-485
Environmental Health Hazards among Public Bus Drivers and Conductors (สิงคุกคามทางสิงแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารสาธารณะ) Full Text In Thai
Wirawan Thinyounyong, Amporn Bussarangsri, Benjawan Tawatsupa, Nuttakarn Chatwilai 486-495
Risks for Garbage Collectors and People Living Near Khon Kaen Municipality Landfill Sites (ความเสียงของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยและประชาชนบริเวณสถานทีฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น) Full Text In Thai
Adisak Kongwattananon, Adirek Rengmanawong 496-505
Knowledge, Attitude and Health Risk Protection Behaviors from Formaldehyde Exposure among Beauticians (ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสียงจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ของผู้ประกอบอาชีพ ช่างเสริมสวย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช) Full Text In Thai
Phiman Thirarattanasunthon, Boonruan Hunghuan, Mookdawan Yuangdetkla 506-516
Factors Affecting Birth Weight in Bangkaew District, Phatthalung Province (ปัจจัยทีมีผลต่อนําหนักทารกแรกคลอด อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง) Full Text In Thai
Bhunyabhadh Chaimay, Somkiattiyos Woradet, Panumas Phikul, Anuchit Chumkong, Sutthipong Rukleng, Peerawat Muttarat 517-524
Mismatch between Childbirth Expectations and Childbirth Experiences among Thai Women (ความไม่สอดคล้องระหว่างความคาดหวัง กับประสบการณ์จริงในการคลอดบุตรของผู้หญิงไทย) Full Text In Thai
Kamonthip Tanglakmankhong 525-532
Effect of Foot Reflexology on Pain Reduction of the First Stage of Labor among Primiparous (ผลของการนวดกดจุดสะท้อนทีเท้าในการลดระดับความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก) Full Text In Thai
Nipapun Maneechotwong, Pranee Theerasopon, Somjit Muangpin, Rarin Jonrapun, Siriwan Songjun, Siwaporn Khumhirun 533-542
Development of Well-Being Indicators of People in Phangnga Province (การพัฒนาตัวชีวัดความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในจังหวัดพังงา) Full Text In Thai
Uraiwan Tunta-ariya, Bundit Pungnirund 543-550
Network Scale-up Method for Estimating the Size of Population Who Are Hard-to-Count, Phitsanulok Province (แนวทางการประมาณการกลุ่มประชากรซ่อนเร้นด้วยวิธี Network Scale-up ในจังหวัดพิษณุโลก) Full Text In Thai
Danai Sungsub, Prapaporn Poolsub, Wasant Satsadephaeng 551-560
Screening for Pulmonary Tuberculosis among the Elderly and Alcoholics Full Text In Thai
Suporn Kavinum, Kittiphat Iemrod 561-570
Tuberculosis Surveillance and Control Model in Urban Area of Khon Kaen Province (รูปแบบการเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคในเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น) Full Text In Thai
Sompong Jaroongjittanusonti 571-578
Health Care Behaviors among HIV/AIDS Cases Receiving Antiretroviral Therapy at a Community Hospi-tal in Nakhon-Si-Thammarat Province (พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มีเชือเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึงจังหวัดนครศรีธรรมราช) Full Text In Thai
Vilairat Sirisak, Supreecha Kaewsawat, Thanyarat Suppakarnorraset, Yuwadee Witthaphan 579-588
New Technique for Tubal Ligation by Modified Pomeroy with Double Ligation Technique in Panomsarakham Hospital, Chachoengsao Province (การผ่าตัดทําหมันหญิงโดยวิธี Modified Pomeroy with Double Ligation Technique เพือลดอุบัติการณ์การตังครรภ์หลังการทําหมัน) Full Text In Thai
Rut maneepitaksanit 589-593
Effectiveness of a Blood Collection Bag in Preventing Maternal Shock from Postpartum Hemorrhage (ถุงตวงเลือดเพือป้องกันภาวะช็อกจากการตกเลือดในมารดาหลังคลอด) Full Text In Thai
Siriporn Chomngam, Supawadee Luangkwan, Phikul Bandidpanitcha 594-601
Proposal for Thailand Physician Requirement Projection Model Frame Based on Occupational and Envi-ronmental Medicine Competencies (ข้อเสนอกรอบโมเดลคาดการณ์ความต้องการแพทย์ผู้มีสมรรถนะอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิงแวดล้อมสําหรับประเทศไทย) Full Text In Thai
Adul Bandhukul, Orapin Mookdadilok 602-609
valuation of the Project on Development of Excellent Center in Health Technology of Colleges (การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก) Full Text In Thai
Anchaleeporn Amatatyakul, Chiraphun Phothong, Panitnat Chamnansua, Padthayawad Pragodpol, Tipaporn Sukosit, Chonlatee Hanbenjapong, Umaporn Pathong 610-620
Development and Validate Method for Zoonoses Test Kits (การพัฒนาวิธีและประเมิน ชุดทดสอบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน) Full Text In Thai
Watcharee Saisongkorh, Wimol Petkanchanapong, Chonlada Mee-sub, Suppaluk Yasaeng, Wanwisa Kolahon, Phanuwat Phudpong, Wattanapong Wootta, Decha Pangjai, Somchai Sangkitporn 621-633
Rapid Detection of Tuberculosis Resistant to Isoniazid and Rifampicin by Real-Time PCR and Melting Curve Analysis (การตรวจวัณโรคดือยา Isoniazid และ Rifampicin ได้ผลเร็วด้วยวิธี Real-time PCR และ Melting Curve Analysis) Full Text In Thai
Benjawan Phetsuksiri, Janisara Rudeeaneksin, Sopa Srisungngam, Ratchaneeporn Khummin, Vorasak Sutachai, Supranee Bunchoo, Wiphat Klayut, Prapaporn Supapkul, Gorrawan Noppornphan, Boonrat Wongchompoo, Sutudsanee Vimolsarte, Somchai Sangkitporn 634-643
Detection of Gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-Butanediol (1,4-BD) in Illegal samples in Thailand (การตรวจพบ Gamma-Butyrolactone (GBL) และ 1,4-Butanediol (1,4-BD) ในของกลางในประเทศไทย) Full Text In Thai
Napapha Sirisupakritku, Yupa Muangchum, Bongkot Phanburananont 644-653

Case Report

Presurgical Obturator for an Infant with Cleft Lip and Palate in Pranangklao Hospital: a Case Report.(การใส่เพดานเทียมก่อนการผ่าตัดสําหรับ ทารกปากแหว่งเพดานโหว่ ในโรงพยาบาลพระนังเกล้า:รายงานผู้ป่วย) Full Text In Thai
Nuchanart Plengsringam 654-662

Cover

cover (ปก) Full Text In Thai
Wiwat Rojanapithayakorn


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 0858-4923