วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

 
เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทาง สาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย จากทุกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์สาขา ดังต่อไปนี้ เภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice), การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care), เทคโนโลยีเภสัชกรรม (pharmaceutical technology), เภสัชเคมี (pharmaceutical/medicinal chemistry), เภสัชวิทยา (pharmacology), เภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics), เภสัชพฤกษศาสตร์ (pharmaceutical botany), เภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (pharmacognosy and natural products), เภสัชกรรมสังคมและบริหาร (social and administrative pharmacy), เภสัชเศรษฐศาสตร์ (pharmacoeconomics), โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceutical), วิทยาการเครื่องสำอางและความงาม (Cosmetic sciences and beauty), เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ (biotechnology), เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics)

Journal Homepage Image

Vol 11, No 3 (2015): Volume 11 No.3 July - September 2015

Table of Contents

Review Article

Novel Alternative Drugs for Hospital-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection PDF
Teerapong Monmaturapoj 1-19

Pharmaceutical Practice

Effects of Pharmaceutical Care with Home Care Pharmacy Service in Asthmatic Patients PDF
jeerisuda khumsikiew, Teerapong Monmaturapoj, Ananya Songmuang, Thanatcha Songmuang, Thanyaporn Yousukwattanakul, Nartnapin Arparsunun 71-82
Factors Associated with Success rate of Pulmonary Tuberculosis Treatment at TB clinic in Nopparat Rajathanee Hospital PDF
waraporn sangwichian, Jiraporn Kumkaew, Chayanin Kumlung, Parinda Chanbancherd, Mayuree Pongpetchdit 83-91

Pharmaceutical Sciences

Validation of Recombinant Human Growth Hormone by HPLC with UV and Fluorescence Detectors PDF
Boonta Chutvirasakul 20-35
Stability Assessment of Extemporaneous Captopril Oral Suspension PDF
Chayanid Sornchaithawatwong, Wattanaporn Phattanaphakdee, Boonta Chutvirasakul, Jitrlada Numcharoen, Nichakorn Tawetun, Nawaporn Vimolsarawong 36-47
Stability-indicating Ultra-high Performance Liquid Chromatography Method for Determination of trans-Resveratrol Bulk and Tablets PDF
Kritamorn Jitrangsri, Amornrut Chaidedgumjorn, Malai Satiraphan 48-60
The frequency of KIR2DS3 in Thai population PDF
SOMWANG JANYAKHANTIKUL 61-70


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 0 4320 2378 โทรสาร 0 4320 2137 E-mail: ijps_thailand@yahoo.com Website: http://pharm.kku.ac.th/IJPS และ http://tci-thaijo.org/index.php/IJPS

ISSN : 1905-0852    Impact Factor  = 0.132 ( in 2014 by TCI )